Väkommen till Falken HVB

Falken HVB är beläget strax utanför Falkenberg, med korta avstånd till samhällsservice, skolor och arbetsplatser.
Hemmet har 10 platser, varav 3 i utslussningslägenheter i närheten.

Hemmet och behandlingen

Målgrupp:
Pojkar från 13 t.o.m. 18 år med riskbeteenden och som i vissa fall vistas i olämpliga eller riskfyllda miljöer. Placering enligt SoL eller LVU.

Teoretisk grund
Behandlingen inom ramen för verksamheten grundar sig på miljöterapeutiska principer, vilka anpassats till arbete med ungdomar. Utifrån dessa principer hanteras vardagliga rutiner, händelser, konflikter och samarbetssituationer. Detta sker i form av individuella samtalskontakter med kontaktperson/ mentor, samt under möten.

Det direkta behandlingsarbetet har sin grund i ett kognitivt beteendeterapeutiskt (KBT) förhållningssätt .  I de fall socialtjänsten i sitt uppdrag anger att familjearbete ska ingå, planeras detta och genomförs inom ramen för verksamheten.  Leg psykolog är knuten till verksamheten som extern resurs. 

Metoder och verktyg som tillämpas i verksamheten

  • Miljöterapi
  • MI
  • Kriminalitet som livsstil
  • Lågaffektivt bemötande
  • rePULSE
  • ABAS II

Verksamhetens förhållningssätt
Verksamheten vid hvb Falken bygger på en tydlig och förståelig behandlingsmodell där kunskap om, och respekt för ungdomens behov står i centrum.

Ungdomens aktiva delaktighet är en viktig del i behandlingen. Vi arbetar strukturerat utifrån BBIC – Barns behov i centrum. Relationsskapande aktiviteter står i fokus, då vi ser en god relation mellan personal och ungdom som en förutsättning för en framgångsrik behandling. Förutsättningar skapas för en väl fungerande skolgång och senare introduktion i arbetslivet.

Vår utgångspunkt är, att de flesta människors beteenden är förståeliga och begripliga.
Vi söker orsakssamband mellan situation, beteende och konsekvens varpå vi arbetar utifrån dessa. 

Vi strävar efter att se varje ungdom som en unik individ, där vår uppgift är, att tillsammans med ungdomen, identifiera dennes behov och resurser, för att ge möjlighet att främja en positiv utveckling.

Det vardagliga behandlingsarbetet
Verksamheten bygger på en strukturerad vardag, som skapas genom att tillse att den unge går i skolan, alternativt har annan sysselsättning dagligen. Ungdomen får ett individuellt anpassat dags- eller veckoschema. Ungdomen kommer att erhålla stöd för en strukturerad, meningsfull fritid, med aktiviteter som erbjuds i samverkan med det lokala föreningslivet och med användande av tillgängliga anläggningar och lokaler.

Behandlingsarbetet syftar vidare till att ge de unga bättre möjlighet att hantera sin vardag och få ett fungerande liv, med sociala kontakter och relationer, efter vistelsen på behandlingshemmet. 

Behandlingen är fasindelad, med möjlighet att i slutfasen flytta till någon av våra utslussningslägenheter.

Aktiviteter & kvalitetsarbete

Utbildning / Praktik

Under inledningen av placeringen görs tillsammans med den unge en kartläggning av den unges utbildningssituation. Därefter planeras skolgången i samverkan med det lokala utbildningsväsendet. Vid behov kan undervisning inledningsvis erbjudas på plats. Genom vårt stora kontaktnät inom det lokala näringslivet kan vi erbjuda praktikplatser inom skilda yrkesområden, med hänsyn taget till den unges ambitioner och önskemål.

Samarbete med familjenätverket

Vi ser ett väl fungerande samarbete med familjenätverket som en viktig del i behandlingsarbetet. Hur samarbetet ser ut beslutas i samråd med placerande myndighet.

Kvalitet

Vårt kvalitetssystem beskriver tydligt de processer som försiggår i verksamheten, Vi lägger stor vikt vid att verksamheten skall vara transparent, och att samarbetet med placerande kommuner präglas av öppenhet och god kommunikation.

Kontakta oss för mer information

Telefon boende:
0738-208809

Jourtelefon placering / Föreståndare:
0738-208813
 


E-post:
kontakt@hvbfalken.se

Adress:
Stafsinge 502
31194 Falkenberg
Hitta hit!

Vi tar emot ungdomar dygnet runt, och kan hjälpa till med transport.
Tveka inte att ringa eller mejla oss om ni undrar över någonting.

Övrig information om verksamheten

Medarbetare: Personalgruppen består av ett tio-tal anställda samt föreståndare och ett antal timvikarier. Gruppen består av beteendevetare, behandlingsassistenter och socialpedagoger med mångårig behandlingserfarenhet.

Flertalet har gått en ett-årig uppdragsutbildning där bla KBT, Traumabearbetning, Diagnostik, MI, REPULSE, ART mm ingått. Specialkompetens finns i psykiatri, familjeterapi, tolvstegsinriktning-missbruk och kriminalitet som livsstil-MI mm. Psykolog och sjuksköterska finns att tillgå på konsultbasis.

Ägare: Berliox AB

Styrelse: https://www.allabolag.se/5592224975/befattningar

Ekonomi: https://www.allabolag.se/5592224975/berliox-ab